..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำนาแบบชีวภาพเพื่อลด
ต้นท
น้ำพริกแกงต่าง
น้ำส้มควันไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 

 

การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ 15 กันยายน 2559
นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว นำโดยนายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และนางสาวราตรี อยู่ยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ดำเนินการจัดเวทีชุมชนชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทำนาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
เพื่อเป็นรายได้ระหว่างการพักนาและสร้างโอกาสให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชทางเลือกอื่น
ในพื้นที่ทำนาเพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาวนี้

วันที่ 14 กันยายน 2559
นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว นำโดยนายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอ
ดำเนินการจัดเวทีชุมชนชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
ณ เทศบาลตำบลคูขวาง โดยมีเกษตรกรจากตำบลคูขวางและตำบลระแหง เข้าร่วมรับฟัง โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทำนาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
เพื่อเป็นรายได้ระหว่างการพักนาและสร้างโอกาสให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชทางเลือกอื่น
ในพื้นที่ทำนาเพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาวนี้

วันที่ 13 กันยายน 2559
นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว นำโดยนายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอ
จะเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 เป็นจุดที่ 3  ณ ที่ทำการ อบต.บ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว โครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท เกษตรกรที่มีคุณสมบัติและสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 ก.ย.59 นี้

วันที่ 12 กันยายน 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ศบกต.หน้าไม้
โดยมีเกษตรจังหวัดปทุมธานี (นายสมเดช คงกะพันธ์) เป็นประธานในการชี้แจงแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร และรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
ปี 2559 ดำเนินงานศูนย์ ศตช. ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ
ตำบลคลองพระอุดม อ. ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


วันที่ 5 สิงหาคม 2559
นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยนายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และเจ้าหน้าที่นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหน้าไม้
เชิญชวนเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วัวันที่ 23 มิถุนายน 2559                    
เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๙ นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยนายสกล  เคาวสุต นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการและผู้รับจ้างทำนา พร้อมทำหน้าที่บรรยายหัวข้อ “การผลิตข้าวภายใต้แผนพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร” แก่เกษตรกรสมาชิกผู้ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกรรับทราบทิศทาง
นโยบายการพัฒนาการผลิตข้าวทั้งระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจการผลิตที่ครบถ้วน


1 ธันวาคม 2558
เกษตรกรที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ใช้วิธีการทำนาด้วยเกษตรอินทรีย์
จนกระทั่งมาปีนี้ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาชาวนาจากจังหวัดปทุมธานี
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยระยะสั้น ทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากปัยหาภัยแล้ง
โดยรายการจับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5
KOAE58 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริกแกงต่าง ๆ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
    ฝากผลงาน พ.ค.59

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงเดิม
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงใหม

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ ศูนย์บริการประชาชน

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 24 พฤษภาคม
2559