..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำพริกแกงต่าง
น้ำส้มควันไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 

 

การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว

วันที่ 23 มิถุนายน 2559                    
เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๙ นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยนายสกล  เคาวสุต นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการและผู้รับจ้างทำนา พร้อมทำหน้าที่บรรยายหัวข้อ “การผลิตข้าวภายใต้แผนพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร” แก่เกษตรกรสมาชิกผู้ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกษตรกรรับทราบทิศทาง
นโยบายการพัฒนาการผลิตข้าวทั้งระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจการผลิตที่ครบถ้วน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมงานรณรงค์ ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559 และสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ณ โครงการสระน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองคลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้นำเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต.คลองพระอุดม อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ถ่ายทอดความรู้
ในการทำบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพ และการทำเชื้อไตโคเดอร์มา ในงานครั้งนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2559
                  นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยนายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และนางสาวราตรี อยู่ยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดหลุมแก้ว ที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบๆ ละ ๕ กิโลกรัม
ที่พร้อมจำหน่ายให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปแล้ว รับรองคุณภาพ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-6571-2383,08-9887-7241

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 
โดยมีนายสุวรรณ ปานปูน และนายบุญเสริม รู้บุญ เป็นวิทยากรหลัก
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


วัวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
นางสาวราตรี อยู่ยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 เรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์อาหารพืช
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียกำจัดแมลง ณ อาคารร่วมใจพัฒนา ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


1 ธันวาคม 2558
เกษตรกรที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ใช้วิธีการทำนาด้วยเกษตรอินทรีย์
จนกระทั่งมาปีนี้ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาชาวนาจากจังหวัดปทุมธานี
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยระยะสั้น ทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากปัยหาภัยแล้ง
โดยรายการจับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5
KOAE58 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริกแกงต่าง ๆ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
    ฝากผลงาน พ.ค.59

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงเดิม
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงใหม

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ ศูนย์บริการประชาชน

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 24 พฤษภาคม
2559