..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
แผนที่ที่ตั้งอำเภอ
แผนที่ขอบเขตที่ตั้งตำบล
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปี 2560
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนการจัดการพื้นที่การเกษตร (Zoning)
ศพก.อำเภอลาดหลุมแก้ว
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนที่ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับข้าว
ตำบลระแหง (Rahang)
ตำบลลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo)
ตำบลคูบางหลวง (Khu Bang Luang)
ตำบลคูขวาง (Khu Khwang)
ตำบลลองพระอุดม (Khlong Pha Udom)
ตำบลบ่อเงิน (Bo Ngoen)
ตำบล หน้าไม้ (Na Maii)
รัฐบาลไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานข้าราชการพลเรือน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิปวิดีโอ การฝึกอบรมลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558 (ศพก.คลองพระอุดม)
คลิปวิดีโอ จากรายการเกษตรสร้างชาติ (สุวรรณ ปานปูน เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา 2558 ปทุมธานี)

วันที่ 21 เม.ย. 2560 โดยนายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทัย
เกษตรอำเภอได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการเตรียม
การป้องกัน กำจัดศัตรูข้าว/มะพร้าวพร้อมนี้ได้
ร่วมกับสำนักงาน กองทุนฟื้นฟู ูและพัฒนาเกษตรกร สาขาปทุมธานี และหน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการ สำรวจข้อมูล และทำความเข้าใจกับเกษตรกรสมาชิก
กองทุนฯ ที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก ในพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้ว  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 125 ราย (ภาพข่าว)

วันที่ 18-19 เม.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของทะเบียนเกษตรกรและได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟิ้นฟู และพัฒนาเกษตรกรสาขาปทุมธานีและหน่วยทหาร ในพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลและทำความเข้าใจ กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก
ไว้ในพื้นที่ตำบลหน้าไม้และตำบลระแหง
(เอกสารข่าว)
 
KOAE59 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยเสน่ห์ ชื่นจิตร
การปลูกมะนาวในโอ่ง โดย สังเวย นาคน้อย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดย ถวิล เสียงแจ๋ว
น้ำพริกแกงต่าง ๆ
น้ำส้มควันไม้ โดย เฉลิมศักดิ์ พันธุ์ทอง
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยเสน่ห์ ชื่นจิตร
การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง เรียบเรียงโดย เฉิมศักดิ์ พันธุ์ทอง
การลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ โดย วรรวิมล ทวีสุวรรณ
การทำน้ำหมักชีวภาพ โดย สุวรรณ ปานปูน
การเร่งการออกดอกของมะนาวที่ปลูกในภาชนะต่าง ๆ โดย สังเวย นาคน้อย
 
ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
 
 
 
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ณ ศูนย์บริการประชาชน)
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ)
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร/โทรสาร 0-2599-1239
e-mail:latlumkaeo@doae.go.th
ปรับปรุง วันที่ 1 เมษายน 2560