ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

รอบระยะเวลาการดำเนินการและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (ดังต่อไปนี้)
การปลูก (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557)
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียน (1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจสอบข้อมูล (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การออกใบรับรองเกษตรกร (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจติดตามการเพาะปลูก (7กรกฎาคม-30พฤศจิกายน 2557)
<<แบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร>>
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมกับ เกษตรจังหวัดปทุมธานีและศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท
ร่วมงานประชาคมหมู่บ้านด้านความมั่นคงและแจกแตนเบียนให้เกษตรกร
ตำบลบ่อเงิน หมู่ 2,3,6,7 เพื่อช่วยลดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
ณ อบต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี
วัน 23 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ฝึกการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการตัดพันธุ์ปนข้าว พร้อมชี้แจงการสมัคร GAP ข้าว ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
อบรมถ่ายทอดเทคโฏนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่อาสาสมัคร
เกษตร จำนวน 61 ราย
ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 7 สิงหาคม2557
โึครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) กิจกรรมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
อาชีพสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 , 3
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับหน่วยงาน อบต.บ่อเงิน
และสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใย
รักแห่งครอบครัว ตำบลบ่อเงิน อำลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย ทีมงาน
ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานครัวสายใยรักแห่งครอบครัว
ในงานวันที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ 1 ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
นายจรัล ซื่อสัตย์ นวส ชำนาญการ พร้อมด้วย ทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจับ GPS แปลงกล้วยไม้
ในพื้นที่ตำบลหน้าไม้ และตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และนายจรัล ซื่อสัตย์
นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรตำบลหน้าไม้ ด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรและให้ความรู้
เื่รื่องการทำเชื้อราบิวเวอเรียน้ำและมอบหัวเชื้อแก่ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557
นายอำเภอลาดหลุมแก้วและเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ได้ดำเนินการ
ตามแผนงานมาตรฐานด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ในพื้นที่ตำบลคูขวาง,ตำบลคูขวาง,ตำบลคลองพระอุดม
โดยชี้แจงพร้อมปะชาสัมพันธ์การลดการใช้ปุ๋ยเคมี,สารเคมีและ
ลดค่าเช่านาพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียน้ำ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2557 เข้าประเมินการคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 5 กรกฏาคม 2557
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ในงานคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 2 กันยายน 2557