..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
แผนที่ที่ตั้งอำเภอ
แผนที่ขอบเขตที่ตั้งตำบล
โครงสร้าง อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปี 2560
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนการจัดการพื้นที่การเกษตร (Zoning)
ศพก.อำเภอลาดหลุมแก้ว
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนที่ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับข้าว
ตำบลระแหง (Rahang)
ตำบลลาดหลุมแก้ว (Lat Lum Kaeo)
ตำบลคูบางหลวง (Khu Bang Luang)
ตำบลคูขวาง (Khu Khwang)
ตำบลลองพระอุดม (Khlong Pha Udom)
ตำบลบ่อเงิน (Bo Ngoen)
ตำบล หน้าไม้ (Na Maii)
รัฐบาลไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานข้าราชการพลเรือน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
<<< VDO Clip >>>
คลิปวิดีโอ การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียน สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ออกอากาศทาง ททบ.5 24 มิ.ย. 2560
คลิปวิดีโอ การฝึกอบรมลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558 (ศพก.คลองพระอุดม)
คลิปวิดีโอ จากรายการเกษตรสร้างชาติ (สุวรรณ ปานปูน เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา 2558 ปทุมธานี)

ประมวลภาพการจัดงาวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ เครือข่าย
ศพก.หน้าไม้ (ภาพข่าว)
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จัดเวทีเลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกษตรกรผู้นำของ ศพก. ครั้งที่ 3 / 2561
เมื่อ 11 เม.ย. 2561 ณ เครือข่าย ศพก.หน้าไม้
(ภาพข่าว)
ประมวลภาพการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา
การเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT)
อำเภอลาดหลุมแก้ว  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561
(ภาพข่าว)
ประมวลภาพการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวานในหลวง
ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ต.หน้าไม้ ในวันที่ 20 มี.ค.
2561 (ภาพข่าว)

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดู
นาปรัง ปี 2561 อำเภอลาดหลุมแก้ว วันที่ 6 ม.ค.
2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
(ภาพข่าว)

 
KOAE59 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยเสน่ห์ ชื่นจิตร
การปลูกมะนาวในโอ่ง โดย สังเวย นาคน้อย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดย ถวิล เสียงแจ๋ว
น้ำพริกแกงต่าง ๆ
น้ำส้มควันไม้ โดย เฉลิมศักดิ์ พันธุ์ทอง
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย โดยเสน่ห์ ชื่นจิตร
การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง เรียบเรียงโดย เฉิมศักดิ์ พันธุ์ทอง
การลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ โดย วรรวิมล ทวีสุวรรณ
การทำน้ำหมักชีวภาพ โดย สุวรรณ ปานปูน
การเร่งการออกดอกของมะนาวที่ปลูกในภาชนะต่าง ๆ โดย สังเวย นาคน้อย
 
รับสมัครเกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 (2 พ.ค. 2561)
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
การฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรด้านการพัฒนาการผลิตข้าว ตำบลระแหง 5 ก.ค.2560
การจัดเวทีประชาคมชุมชนขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 4-5 ก.ค. 2560
การประชุมขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ 3 ก.ค. 2560
ลืมกันหรือยัง ศบกต.มาจากไหน ทำหน้าที่อะไร 19 มิ.ย.60
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ระดับจังหวัด" 14 มิ.ย. 60
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกอบการโรงสีข้าวชุมชน 8 มิ.ย. 60
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 - 64
การปรับระบบการปลูกข้าว ปี 2560
ประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
การป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ณ ศูนย์บริการประชาชน)
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ)
ด้วงหมัดผัก (มี.ค.61)
โรคใบจุดสีน้ำตาลข้าว (ก.พ.61)
โรคไหม้ข้าว (ก.พ.2561)
หนอนหัวดำมะพร้าว โดย สนง.เกษตรจังหวัด ปทุมธานี ( ก.พ.2561) แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2
ไรแดงแอฟริกัน โดย สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี ( ก.พ.2561)
ฝนแล้ง น้ำเค็มหนุน ดูแลกล้วยไม้อย่างไร ( ม.ค..2561)
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( ธ.ค...2560)

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร/โทรสาร 0-2599-1239
e-mail:latlumkaeo@doae.go.th
ปรับปรุง วันที่ 1 เมษายน 2560