ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้การเกษตร
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

รอบระยะเวลาการดำเนินการและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (ดังต่อไปนี้)
การปลูก (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557)
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียน (1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจสอบข้อมูล (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การออกใบรับรองเกษตรกร (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจติดตามการเพาะปลูก (7กรกฎาคม-30พฤศจิกายน 2557)
<<แบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร>>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และนายจรัล ซื่อสัตย์
นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรตำบลหน้าไม้ ด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรและให้ความรู้
เื่รื่องการทำเชื้อราบิวเวอเรียน้ำและมอบหัวเชื้อแก่ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557
นายอำเภอลาดหลุมแก้วและเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ได้ดำเนินการ
ตามแผนงานมาตรฐานด้านการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ในพื้นที่ตำบลคูขวาง,ตำบลคูขวาง,ตำบลคลองพระอุดม
โดยชี้แจงพร้อมปะชาสัมพันธ์การลดการใช้ปุ๋ยเคมี,สารเคมีและ
ลดค่าเช่านาพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียน้ำ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2557 เข้าประเมินการคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 5 กรกฏาคม 2557
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ร่วมจัดนิทรรศการ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
ในงานคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง
ชิงโล่พระราชทานและเงินสด 100,000 บาท
รับสมัคร 9 พฤษภาคม - 5 ธันวาคม 2557
ส่งใบสมัครได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว นำเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปทุมธานี คุณสมชาย แบนประเสริฐ เข้าประเมินแปลงเพาะทานตะวัน
พื้นที่ 1 งาน ของนายจักรกฤต อาษา บ้านเลขที่ 12 หมู่ 8
ตำบลหน้าไม้ เพื่อขอรับการประเมินพืชปลอดภัย (GAP)
วันที่ 25 มิถุนายน2557 นายจรัล ซื่อสัตย์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากสารเคมีฯ กิจกรรม ให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าไม้
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
นายจรัล ซื้อสัตย์ นวส. และ นางมีระยา ระรวยรส นวส.
จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและที่ปรึกษากลุ่ม
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
โึครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) กิจกรรมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
อาชีพสู่ความเป็น Smart Farmer
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์
ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ข่าวประจำเดือนเมษายน 2557 ข่าวประจำเดือนพฤษถาคม 2557

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 22 กรกฎาคม 2557