สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสาหกิจชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

บทความทางการเกษตร

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

>รายการโทรศัพท์<

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

วันที่ 2 เมษายน 2557
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไมผลไม้้ยืนต้นครัวเรือนละตัน
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน

กำหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ปี 2556/57 (ข้าว)
- ช่วงเก็บเกี่ยว ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
- ขึ้นทะเบียน ช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
- ประชาคม ช่วงเวลา 15 กรกฎาคม 2556 - 14 กรกฎาคม 2557
- ออกใบรับรอง ช่วงเวลา 15 กรกฎาคม 2556 - 15 กันยายน 2557

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมคณะัทำงานศูนย์ 3 วัย
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ 1/2557

ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ที่มาขอรับบริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร


วันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2557
กิจกรรประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ
วันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2557
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 2
ณ หมู่ 9 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
ณ หมู่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2557
โครงการลคความเสี่ยงเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2557
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 1
ณ หมู่ 9 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 20 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ประจำปี 2557
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหา/หรือแนวทางการพัฒนา
ของเกษตรกรฯ (ครั้งที่ 2)


วันที่ 18 มีนาคม 2557
การพัฒนา ต่อยอด อุปกรณ์พ่นยาเป็นอุปกรณ์พ่นน้ำหมักชีวภาพ
น้ำส้มควันไม้ ป้องกัน กำจัด ศัตรูพืชในนาข้าว


วันที่ 5 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก)

กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหา/หรือแนวทางการพัฒนา
ของเกษตรกรฯ (ครั้งที่ 1)

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
>มุมความรู้/เพื่อสุขภาพ<
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2557