ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว

วันที่  28  มกราคม  2558 
คณะทำงานคัดเลือกยุวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2558  ทำการคัดเลือกผลงานที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 1
ชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ร่วมจัดอบรมการผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการลิตสินค้าเกษตร ้ ม. 6 ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 1
ชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ร่วมจัดอบรมการผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1
ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ดำเนินการอบรมเกษตรกร
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1
ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ดำเนินการอบรมเกษตรกร
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ม.6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรฯู้ ครั้งที่ 2 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืิช ปี 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ณ. 9 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมดำเนินกิจกรรม
ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เกษตรเข้าร่วมฯ จำนวน 20 รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 28 มกราคม 2558