ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

รอบระยะเวลาการดำเนินการและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (ดังต่อไปนี้)
การปลูก (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557)
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียน (1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจสอบข้อมูล (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การออกใบรับรองเกษตรกร (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจติดตามการเพาะปลูก (7กรกฎาคม-30พฤศจิกายน 2557)
<<แบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร>>

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะติดตามนิเทศงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
โดย นายบรรพรต เชื้อเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดนิเทศฯ
ติดตามนิเทศงาน โครงการศูนย์บริการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
การเกษตร หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลดหลุมแก้ว ร่วมงานข้าวเบอรีเพื่อสุขภาพ
การแข่งขันเกี่ยวข้าวด้วยวิธีการดั้งเดิม
ณ บ้านกำนันสามารถ อัดทอง ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว

เมื่อวัที่ 3 ตุลาคม 2557 นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมงานเกี่ยวข้าว"รซ์เบอรี่และลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยมือ
ณ โรงเรียนชุมชวัดหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้
จังหวัดปทุมธานี ในแปลงนาของโรงเรียน จำนวน 12 ไร่
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาและนำข้าวหอมนิลที่ได้แปรรูปเป็น
ข้าวเม่า เพื่อเพิ่มมูลค่า
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557ิ นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตข้าวปลอดภัยพร้อมแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร
ณ ที่ตั้งแปลงคลองพระอุดม หมู่ 6 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
เกษตรกรเข้าร่วม 200 ราย
เมื่อวัน 12 กันยายน 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ร่วมกับเทศบาลคลองพระอุดมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
สูตรผักกับปลา
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 11 กันยายน 2557 นายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบลหน้าไม้ นำทีมผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ ช่อง 7 เกี่ยวกับสถานการณ์การปลูกผักช่วงเทศกาลกินเจ ณ แปลงผัก
นายสมคิด พานทอง เกษตรกรตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 กันยายน 2557 นางสาวโสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ณ ศูนย์เครือข่ายปราช์ญชาวบ้าน (นายถวิล เสียงแจ๋ว)
หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 กันยายน 2557 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมนักวิชาการส่งเสริร่วมจัดนิทรรศการข้าวล้มตอซัง
เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดยนายช้อย การะเกษ ผู้นำเสนอผลงานในครั้งนี้
ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
วัน 23 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วฝึกการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการตัดพันธุ์ปนข้าว พร้อมชี้แจงการสมัคร GAP ข้าว
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
อบรมถ่ายทอดเทคโฏนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่อาสาสมัคร
เกษตร จำนวน 61 ราย
ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับหน่วยงาน อบต.บ่อเงิน
และสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใย
รักแห่งครอบครัว ตำบลบ่อเงิน อำลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 9 ตุลาคม 2557