ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

รอบระยะเวลาการดำเนินการและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (ดังต่อไปนี้)
การปลูก (1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2557)
การปรับปรุงและขึ้นทะเบียน (1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจสอบข้อมูล (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การออกใบรับรองเกษตรกร (4 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2557)
การตรวจติดตามการเพาะปลูก (7กรกฎาคม-30พฤศจิกายน 2557)
<<แบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร>>
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557ิ นางศันสนา อยู่เกษตร เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตข้าวปลอดภัยพร้อมแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร
ณ ที่ตั้งแปลงคลองพระอุดม หมู่ 6 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว
เกษตรกรเข้าร่วม 200 ราย
เมื่อวัน 12 กันยายน 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ
เทศบาลคลองพระอุดม สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรผักกับปลา
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 11 กันยายน 2557 นายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบตำบลหน้าไม้ นำทีมผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ ช่อง 7 เกี่ยวกับสถานการณ์การปลูกผักช่วงเทศกาลกินเจ ณ แปลงผัก นายสมคิด พานทอง เกษตรกรตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 กันยายน 2557 นางสาวโสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ณ ศูนย์เครือข่ายปราช์ญชาวบ้าน (นายถวิล เสียงแจ๋ว) หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 กันยายน 2557 เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมนักวิชาการ
ส่งเสริร่วมจัดนิทรรศการข้าวล้มตอซัง เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว
โดยนายช้อย การะเกษ ผู้นำเสนอผลงานในครั้งนี้
ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมกับ เกษตรจังหวัดปทุมธานีและศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท
ร่วมงานประชาคมหมู่บ้านด้านความมั่นคงและแจกแตนเบียนให้เกษตรกร
ตำบลบ่อเงิน หมู่ 2,3,6,7 เพื่อช่วยลดการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
ณ อบต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี
วัน 23 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วฝึกการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการตัดพันธุ์ปนข้าว พร้อมชี้แจงการสมัคร GAP ข้าว ณ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557
โครงการขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
อบรมถ่ายทอดเทคโฏนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่อาสาสมัคร
เกษตร จำนวน 61 ราย
ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 7 สิงหาคม2557
โึครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) กิจกรรมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
อาชีพสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 , 3
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับหน่วยงาน อบต.บ่อเงิน
และสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใย
รักแห่งครอบครัว ตำบลบ่อเงิน อำลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย ทีมงาน
ได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานครัวสายใยรักแห่งครอบครัว
ในงานวันที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ 1 ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
นายจรัล ซื่อสัตย์ นวส ชำนาญการ พร้อมด้วย ทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจับ GPS แปลงกล้วยไม้
ในพื้นที่ตำบลหน้าไม้ และตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 15 กันยายน 2557