..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำพริกแกงต่าง
น้ำส้มควันไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
นายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการแทนเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อม
เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการประชุมสำนักงาน (DM)
ครั้งที่ 1/2559
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอล่าดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
นายวรชัน หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี
พร้อม
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ดำเนินการติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรและขยายฐานข้อมูล 3 ด้าน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอล่าดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 24 กันยายน 2558
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ปทุมธานี ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว
ผู้นำชุมชนตำบลระแหงและเกษตรกรตำบลระแหง ร่วมการจัดเวทีชุมชน
การจัดทำแผนตามความต้องการของชุมชน ภายใต้แนวทางการช่วยเหลือ
และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง
ณ หอประชุมอำเภอล่าดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2558
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางศันสนา อยู่เกษเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ปี 2558 ณ บ้านนายสุวรรณ ปานปูน หมู่
6 ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2558
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย
นางศันสนา อยู่เกษเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอลาดหลุมแก้วและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาทำนา ระดับเขต ปี 2558
ณ บ้านนายสุวรรณ ปานปูน หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 กันยายน 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมสัมมนาการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2558
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 7 กันยายน 2558
นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมจัดการอบรมเกาตรกร ในโครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรลดการใช้สารเคมีในนาข้าว ปี 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 2 กันยายน 2558
นางสาวโสภิดา พ่อค้า นางสาวราตรี อยู่ยืน
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกาตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี และ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตา
ประชาสรรค์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมวิชาการและผลงาน
องคฺ์กรเกษตรกร (3ก) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

KOAE58 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริกแกงต่าง ๆ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
     

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558

นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 8 ตุลาคม 2558